PS滤镜插件套装 Nik Collection 2 2019 Win破解版

 

ik Collection这套PS滤镜是Google(谷歌)收购Nik Software后重新推出的一套专注于图像后期处理、调色的PS滤镜套装,包括降噪、选择性编辑、高动态成像、图像美化、黑白照片和锐化等六个PS滤镜插件的合集

Nik Collection全套有 7 款强大的图像处理插件

  • Color Efex Pro  4(图像调色滤镜)
  • HDR Efex Pro  2(HDR成像滤镜)
  • Silver Efex Pro 2 (黑白胶片滤镜)
  • Viveza 2(选择性调节滤镜)
  • Sharpener Pro 3 (锐化滤镜)
  • Dfine 2(降噪滤镜)
  • Analog Efex Pro 2(胶片特效滤镜)

安装步骤:

  • 安装Nik_Collection_2.exe,然后拷贝替换文件夹里面对应的文件到安装目录,替换,完成破解

 

视频预览

相关下载

点击下载

 

参与评论